6 lutego 2019 roku zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, które realizowane było w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
Celem szkolenia było przygotowanie „nowych strażaków” do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych. Program szkolenia obejmował 126 godzin zajęć, które obejmowały między innymi zajęcia ratownictwa technicznego, powodziowego oraz obowiązkowy test w komorze dymowej. Zajęcia teoretyczne odbywały się siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, realizowane w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazu sprzętu przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia praktyczne ze sprzętem, armaturą do podawania wody i piany oraz drabinami realizowane były na placu Komendy. Ćwiczenia praktyczne z zakresu sprzętu ochrony dróg oddechowych tj. test w komorze dymowej realizowano w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach. W trakcie zajęć, dotyczących ratownictwa technicznego kursanci poznali między innymi budowę pojazdów, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizację akcji ratownictwa technicznego na drogach, metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów mechanicznych oraz postępowanie w czasie akcji, w których mogą występować substancje niebezpieczne. Podczas trwania kursu druhowie wykazali się dużym zaangażowaniem co skutkowało zadawaniem wielu merytorycznych pytań związanych z całą tematyką kursu.
Szkolenie ukończyło łącznie 38 druhów oraz 4 druhny z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz spoza systemu z terenu gminy Grabowo, Kolno i Turośl. Dzięki ukończeniu w/w szkolenia jego absolwenci będą mogli brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i doskonalić swoje strażackie rzemiosło.

Opracowanie i zdjęcia : mł. bryg. Tomasz Sielawa