Dofinansowanie z NFOŚiGW na termomodernizację dwóch budynków garażowo-magazynowego KP PSP
w Kolnie.

W dniu 19 czerwca 2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia jakim jest głęboka termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Tytuł projektu „Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie”

Wartość projektu: 1 136 797,00 zł

Wkład funduszy Europejskich (85%): 966 277,45 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie z siedzibą przy ul. Strażackiej 3 oraz zwiększenie efektywności energetycznej użytkowanych obiektów. Realizacja zamierzenia przyczyni się do obniżenia poziomu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. Skutkiem tego działania będą korzyści środowiskowe polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych oraz korzyści finansowe polegające na zmniejszeniu kosztów utrzymania nieruchomości, a także korzyści społeczne polegające na podwyższeniu komfortu użytkowania obiektu oraz obniżenie poziomu zachorowań na choroby cywilizacyjne.


Zakres projektu:
Budynek administracyjno – garażowy:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami towarzyszącymi do projektu;
  2. Docieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku głównego
  3. Docieplenie ścian zewnętrznych wieży
  4. Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad budynkiem głównym
  5. Docieplenie stropodachu wieży
  6. Wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego
  7. Wymianę drzwi wejściowych do wieży
  8. Wymiana okien w wieży
  9. Wymiana bram garażowych
  10. Wykonanie nowej instalacji c.o.
  11. Wymiana istniejących świetlówek liniowych oraz oświetlenia żarowego na świetlówki liniowe i żarówki wykonane w technologii LED

Budynek garażowo – warsztatowy:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami towarzyszącymi do projektu;
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych (docieplonych) części nadziemnej budynku
 3. Wymiana starego okna
 4. Wymiana bram garażowych
 5. Docieplenie stropodachu pełnego nad budynkiem
 6. Docieplenie ścian zewnętrznych (niedocieplonych) części nadziemnej budynku
 7. Wykonanie nowej instalacji c.o.
 8.  Wymiana istniejących świetlówek liniowych oraz oświetlenia żarowego na świetlówki liniowe i żarówki wykonane w technologii LED

            

Planowane efekty:

EFEKTEM projektu na poziomie rezultatów będzie:-Spadek emisji gazów cieplarnianych
o ponad 175,5 ton rocznie, tj. o 57% w porównaniu do roku 2018;-Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej w budynkach publicznych o 1286,4 GJ/rok; -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 30 MWh/rok;-Zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 1178 GJ/rok; -Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1856,55 GJ/rok. Efektem projektu na poziomie PRODUKTU będzie: -Zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej o 2 szt.; -Powierzchnia użytkowa w budynkach poddanych termomodernizacji 1382,48 m2; Przedmiotowy projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej o 56,24%. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku administracyjno- garażowym wyniesie 54,54%, natomiast w budynku warsztatowo- garażowym 61,25%

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej “SIWZ”.